Equip Pastoral
President
Vicari General
Secretari-Canceller
Ecònom Diocesà
Director del Departament de Patrimoni immobiliari
Membre per designació del Sr. Bisbe
Membre elegit
Membre elegit
Membre elegit
Membre elegit
Membre per designació del Sr. Bisbe
Membre per designació del Sr. Bisbe
Membre per designació del Sr. Bisbe
Membre per designació del Sr. Bisbe