Diversos
Lloc de naixement: 
Pobla de Massaluca (Tarragona)
Episcopat Lleida
Anys inicial-final del mandat com a bisbe de Lleida: 
1664-1667

Nascut a la Pobla de Massaluca, actual Terra Alta. Doctor en dret o decrets, tresorer i canonge de la catedral de Tarragona; d’aquest bisbat en fou vicari general. Des de l’any 1658 va ser canceller de competències a Catalunya.

El 5 d’agost de 1658 fou escollit bisbe electe de Vic, preconitzat en el consistori el 5 de gener de 1663 i en prengué possessió del bisbat de Vic el 7 de juny de 1664. Al cap de pocs mesos, el 25 de novembre del mateix any, va ser traslladat a la diòcesis de Lleida.

La seva vinguda i entrada al bisbat de Lleida es va retardar de manera considerable. No hi ha constància de la seva arribada fins el 17 de febrer de 1665. En aquells moments a Lleida hi havia el perill de la pesta, que era tota malaltia contagiosa i epidèmica, que afectava a una gran part de la població. Podem parlar de tres poblacions catalanes que també van patir l’assot de la pesta:

Tortosa: ... les malalties que corren per València són contagioses ... per ser enfermetats que se apeguen per los aliments, per robes y per tot lo demés excepte lo ayre...

Tàrrega: la malaltia no ha vingut per contagi sino per lo mal aliment que sesta prenent.

Solsona: ... antes del ingres de la ciutat hagen descaldar la llana, bugadejar les teles ... y rentada en aigua corrent. Les robes que aportaran per son vestir se hagen de orejar quaranta dies (Això és el que va fer una família que volia entrar a la ciutat de Solsona). 

Els estudiants de l’Estudi General utilitzaven el privilegi del fur per a fer maleses. Tot i que hi havia noves reformes, aquestes quedaven en no-res.

Mn. Ramiro Viola González